แนวทางการจัดการเรียนการสอน ปีการศึกษา 2563

📣ประกาศรูปแบบการจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส Covid-19 ซึ่งโรงเรียนใช้รูปแบบผสมผสาน รูปแบบที่ 3 และ 5 ตามแนวทางการจัดการเรียนการสอน ปีการศึกษา 2563 ของ สพฐ. (ศฉก.covid-19)

1. รูปแบบการจัดการเรียนการสอน ใช้รูปแบบผสมผสาน รูปแบบที่ 3 คือ แบ่งนักเรียนในแต่ละห้องเรียนออกเป็น 2 กลุ่ม คือกลุ่ม A และกลุ่ม B และรูปแบบที่ 5 คือ นักเรียนสลับวันมาโรงเรียน 5 วัน หยุด 9 วัน ตามปฏิทินการจัดการเรียนการสอน
ตรวจสอบรายชื่อ/กลุ่ม คลิก ➡️

>>ระดับชั้นเตรียมอนุบาล
>>ระดับชั้นอนุบาล 1
>>ระดับชั้นอนุบาล 2
>>ระดับชั้นอนุบาล 3
>>ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1
>>ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 2
>>ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3
>>ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4
>>ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5
>>ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
>>ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
>>ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2
>>ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
>>ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
>>ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5
>>ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6

ปฏิทินการจัดการเรียนการสอน คลิก ➡️

>> ตารางกลุ่ม A
>> ตารางกลุ่ม B

2. การจัดการเรียนการสอนที่โรงเรียน ในสัปดาห์ที่นักเรียนมาเรียนที่โรงเรียน นักเรียนเรียนกับคุณครูโดยใช้ตารางเรียนที่ฝ่ายวิชาการจัดให้ (กลุ่ม A รับตารางเรียนวันที่ 1 กรกฎาคม 2563, กลุ่ม B รับตารางเรียนวันที่ 8 กรกฎาคม 2563)

3. การจัดการเรียนการสอนที่บ้าน ในสัปดาห์ที่นักเรียนไม่ได้มาเรียนที่โรงเรียน ให้นักเรียนเรียนที่บ้านแบบ On-Air, On-Line, หรืออื่นๆ (ครูประจำวิชาจะแจ้งอีกครั้งภายหลัง)

***รายละเอียดอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ ตามสถานการณ์