กิจกรรมเยี่ยมชมนิทัศการวันวิทยาศาสตร์

คณะครู นักเรียนเข้าชมมหกรรมวันวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ในวันจันทร์ ที่ 19 สิงหาคม 2562 ณ มหาวิยาลัยราชภัฎอุดร วิทยาเขตสามพร้าว

คลิกดูเพิ่มเติมที่นี้